Caritasi i Shqipërisë së Jugut, ka siguruar një makinë, e cila do të shërbejë për realizimin e fushatave ndërgjegjësuese në zonat rurale

Në kuadër të projektit ”Fireshield”, financuar nga Bashkimi Europian, IPA Crossborder programme, Caritasi i Shqipërisë së Jugut, ka siguruar një makinë, e cila do të shërbejë për realizimin e fushatave ndërgjegjësuese në zonat rurale me në fokus parandalimin dhe mbrojtjen ndaj zjarreve dhe të aktiviteteve të tjera të parashikuar në projekt.

 

In the framework of the “Fireshield” project, financed by the European Union, IPA Crossborder program, Caritas South Albania, has provided a car, which will serve to implement awareness campaigns in remote rural areas with a focus on prevention and protection against fires and other activities  foreseen in the  project.

 

 #fireprevention

 #fireshield

#euwithyou