Ka filluar në muajin shkurt projekti Cross border “Fireshield”

Ka filluar në muajin shkurt projekti Cross border “Fireshield”, financuar nga BE nën thirrjen IPA /2021/429-446. Pas nënshkrimit të “Partnership Agreement” ndërmjet Bashkisë Vrapçishte, Bogovinje, Cërrik dhe Caritasit të Shqipërisë së jugut, do të fillojë së shpejti zhvillimi i aktiviteteve në drejtim të parandalimit e të përmirësimit të shërbimeve ne rast të emergjencave të zjarreve.

Në fokus të punës tonë, zhvillimi i aktiviteteve sensibilizuese për parandalimin mbrojtjen e ndaj zjarreve në disa shkolla të territorit të bashkisë Cërrik, pajisja e tyre me sistem alarmi kundër zjarreve si dhe ngritja e trajnimi i një sistemi vullnetariati që do të veprojë në rast të emergjencave natyrore.

 

 

The EU-funded Cross border project “Fireshield” started in February under the call IPA / 2021 / 429-446. After the signing of the “Partnership Agreement” between the Municipalities of Vrapciste, Bogovinje, Cërrik and Caritas South Albania, the development of activities in the direction of prevention and improvement of services in case of fire emergencies will begin soon.

The focus of our work is the development of awareness activities for fire prevention in three schools in the municipality of Cerrik, equipping them with a fire alarm system and the establishment and training of a volunteer system that will act in case of natural disaster.